www.mobarn.noVåre barnehager

Barns medvirkning

Gode relasjoner og en positiv dialog mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene, er en forutsetning for å kunne ta barnas medvirkning på alvor.

I barnehageloven § 3. Barns rett til medvirkning, står det at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig får mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Mobarn Nordbyen barnehage jobber med at barna skal få være mer med og medvirke på sin hverdag i barnehagen i samsvar med barnets alder og modning.

Vi ønsker å legge til rette for barns mestring i hverdagen både inne og ute, i arbeid med prosjekter og ute på tur. Vi oppmuntrer barna til å undre seg og stille spørsmål, isteden for å gi de svarene med en gang så ser vi på hvor vi kan finne mer informasjon om det vi undrer oss over ved å bruke bøker digitale hjelpemidler og prøve ting ut, hva skjer hvis ..........

Barn har mange måter å uttrykke seg på. De kan uttrykke seg både med kroppsspråket sitt og med ord for å gi uttrykk for hvordan de har det. De yngste barnas ulike uttrykksmåter med ord, babling, sutring, gråt, mimikk, bevegelser og andre følesesuttrykk skal også bli tatt på alvor.

Barnas inspill, sammen med kunnskap om hvert enkelt barns historie og personlighet, vil gi de voksne et grunnlag for å forstå hvordan barna har det. Observasjoner av barnas læringsprosesser, informasjon fra foreldrene og diskusjoner og refleksjoner blant de voksne vil danne grunnlaget for videre arbeid med barna.