www.mobarn.noVåre barnehager

Til topps med kunnskap og kompetanse

Mobarn Nordbyen barnehage har deltatt i prosjektet «Til topps med kunnskap og kompetanse – implementering av ny rammeplan i Moldebarnehagene» 2017 -2020. Molde kommune har skrevet en sluttrapport om alle fellestiltakene, organisering og evaluering av prosjektet på hjemmesiden sin. Den enkelte barnehagen skriver om noe som barnehagen har jobbet med internt i egen barnehage.

Mobarn Nordbyen barnehage har hatt mye fokus på språk, og jobbet med å skape et godt språkmiljø i barnehagen. Gjennom fagområdet "Kommunikasjon, språk og tekst", skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Språk er viktig for å forstå og bli forstått og for å kommunisere med andre. I Rammeplan for barnehagen står det; «Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forså og skape mening».

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet kompetanseutviklingspakker som presenterer ulike aktiviteter og temaer som er sentrale for språkutvikling hos barnehagebarn. Mobarn Nordbyen barnehage har jobbe med kompetanseutviklingspakkene også kalt «Språkløyper» på planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter barnehageåret 2019/2020. Barns språkhverdag både former og setter rammer for barnets språkutvikling, derfor er det viktig at personalet er bevisste på å bruke språket aktivt sammen med barna; setter ord på ting/begrep, leser for barna, samtaler og undrer seg sammen med barna. «Språkløyper» inneholder 10 pakker om temaet «Språkhverdag» som vi har jobbet med. Målet var å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold.

Hvordan vi har jobbet med språk:

 •   Vi har brukt språket aktivt i hverdagen
 •   Vi har respondert på barnas verbale og non-verbale utrykk
 •   Vi har involvert barna i samspill og samtaler
 •   Vi har vært bevisst vårt forhold til språk, og hvordan vi ordlegger oss
 •   Vi har brukt konkreter, billedkort og sangkort (koblet bilder/ting til ordene vi bruker, som bilder,    figurer) slik at det blir visualisert
 •   Vi har knytter ord til handlinger og gjenstander
 •   Vi har hjulpet barna å sette ord på egne tanker og følelser/følelsesuttrykk
 •   Vi har brukt få ord i setninger, og har et bevisst taletempo og uttale
 •   Vi har gitt få beskjeder om gangen
 •   Vi har hatt fokus på øyekontakt med barna når vi samtaler
 •   Vi korrigerer ikke barna ved å si at de uttaler ord feil, vi gjentar det riktige ordet som for              eksempel: «var det bilen du mente»
 •   Vi har øvd på begreper som over/under osv
 •   Vi har øvd på dagligdagse ord (ord vi bruker i hverdagen)
 •   Vi har lest og sunget
 •   Vi har bruker rytme og musikk
 •   Vi har brukt rim og regler

  Arbeid med språk i barnehagen

  En dag i uken har vi hatt en samling for 4-5 åringene på avdelingen, der tema har vært vennskap og følelser. Vi har brukt pakken «Grønne tanker – glade barn» og musikkvideo som hører til. Dette er et opplegg for barnehagen hvor vi har jobbet med hvordan vi forholder oss til følelser. Opplegget er intuitivt og gir barna enkle metoder for å sette ord på følelsene sine og gjenkjenne de, og fremmer barnas evne til egenomsorg og prososial atferd.

  Barna har vært delaktige i samlingene og fått mulighet til å si sine meninger og tanker underveis. Vi har hatt både høytlesing, sang og samtaler. Gjennom disse samlingene har barna blitt godt kjent med bamsene rød og grønn. De er med i samlingen og dukker blant annet opp under høytlesing for å illustrere tanker og situasjoner i boka, de dukker opp når barna skal si enten røde eller grønne tanker. Da får de holde rød eller grønn bamse mens de sier en rød eller grønn tanke, alt etter hva vi snakker om under samlingen. Vi har brukt sangen om røde og grønne tanker som en start på samlingen, sangen har barna lært seg og synger med. 

  Samlingene har hatt ulikt innhold hver uke, men handler alltid om vennskap og følelser.

  •          Vi har sunget sangen «grønne og røde tanker»
  •          Vi har hilst på bamsene rød og grønn.
  •          Barna har fått en utfordring, det kan være å si en grønn tanke om sidemannen, da           har de fått holde den grønne bamsen mens de snakker.
  •          Den voksne har lest en fortelling fra boka. Bamsene har vært med på å illustrere               følelsene i fortellingen. Underveis i fortellingen, har barna svart på spørsmål og                 foreslått løsninger på problemer som oppstår.
  •          Vi har hatt en samtale om det vi har lest om. Barna har fått dele egne erfaringer               med følelsen vi har snakket om. For eksempel en gang de var redd, spent, glad, lei           seg..

  Målet med samlingene har vært å få barna til å dele egne opplevelser, sette ord på følelser og øve på å gi hverandre ros. Gjennom musikk lærer man på en annen måte, fra sangen kan de ta med seg setninger og bruke de når vi snakker om følelser. Barna lærer sanger veldig raskt, det er en fin måte å lære og utvikle språket.

   http://podium.gyldendal.no/barnehage/rode-og-gronne/bli-med-til-maurtua-barnehage/se-film?

   

  Førskolegruppa «Revungan»

  Førskolegruppa vår «Revungan» har jobbet med utvalgte nøkkelord barnehageåret 2019 – 2020 (som: far, mor, blomst, hus, fortau, gaffel, øre) med fokus på begreper som størrelse, form, farge, tekstur, temperatur, lukt med flere. Barna har brukt en rekke grunnleggende begreper for å beskrive de ulike nøkkelordene som har blitt presentert.

  Vennesangen og Løvesangen har vært faste innslag på førskolegruppa som barna har gode forhold til. Barna har lært løveloven-sangen og samtalt om elementene i løveloven.

  https://www.youtube.com/watch?v=tJdm-WeI58I

  Regnbueløva og løveloven: Førskolegruppa har brukt tid på å lære innholdet i sangen linje for linje. Vi har hatt fokus på å bry seg om en annen og hjelpe når man kan.

  I Løveloven har vi prøvd å forankre den riktige handlingen i det sosiale samspillet. De som stenger andre ute eller plager andre, gjør ikke bare noe galt i forhold til enkeltpersoner, men setter seg også ut over gruppens felles regler. Etikken er forankret i fellesskapet. Denne vekten på fellesskapets verdier henger nøye sammen med hvordan barnets selvaktelse og respekten for andre springer ut av speiling. Å bevisstgjøre felles mål og regler for atferd hos den enkelte i gruppen, har vært en viktig del av arbeidet. Førskolegruppa har vist god forståelse for innholdet, litt vanskeligere å få det ut i praksis.